اساتيد شیمی

مجید عبدوس

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:phdabdouss44@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542765