اساتيد پژوهشکده نانوفناوری

سعیده مزینانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.mazinani@aut.ac.ir

شماره تلفن:66402441