اساتيد مهندسی نساجی

علی اکبر قره آقاجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aghaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542616

مسعود لطیفی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542636

مجید منتظر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tex5mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542657

سید احمد موسوی شوشتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638