اساتيد مهندسی شیمی

کاووس فلامکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543160

حمید مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543176