اساتيد مهندسی پلیمر

فاطمه گوهرپی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:goharpey@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542437

علی اصغر کتباب

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:katbab@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542433

سید محسن محسنی بزرگی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542441

ناصر محمدی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mohamadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542406