هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

فاطمه گوهرپی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:goharpey@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542437

مجید عبدوس

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:phdabdouss44@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542765

کاووس فلامکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543160

علی اکبر قره آقاجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aghaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542616

علی اصغر کتباب

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:katbab@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542433

مسعود لطیفی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:latifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542636

سید محسن محسنی بزرگی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmohseni@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542441

ناصر محمدی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mohamadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542406

حمید مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543176

سعیده مزینانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.mazinani@aut.ac.ir

شماره تلفن:66402441

مجید منتظر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tex5mm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542657

سید احمد موسوی شوشتری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:amousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542638اخبار